Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента Новини

17.12.2018 р.

 

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента

 

1. Загальнi вiдомостi

 

1.1. Повне найменування емiтента: Публiчне   акцiонерне товариство "Красилiвський машинобудiвний завод"

1.2. Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство

1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:  14310394

1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 31000, м. Красилiв, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ  "Красилiвський  машзавод" 13.12.2018 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

I) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв в заставу; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52.28%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46506481 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

II) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 150000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 78,42%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46506481 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

 


 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
  • Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів
  • Інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Красилівськи ...
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


  • Добавление комментария
    конец света    Підприємства