13.02.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0385544097; факс: 0385544077

1.6. Електронна поштова адреса: edik@atonmash.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua

1.8. Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 08 лютого 2013 р. (протокол №1/13 від 08.02.2013 р.).

08.02.2013 р. звільнено:

– Чайковського Дмитра Анатолійовича, голову Ревізійної комісії, представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АТОН-ГРУП», за угодою сторін. Паспорт серії ЕС №345756, виданий 15.07.1997 р. Ленінським РВ ГУ МВС України в Криму. Частка акцій у статутному капіталі у представника відсутня. Строк перебування на посаді: з 09.12.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРМОТО", члена Ревізійної комісії, за власним бажанням. Частка акцій у статутному капіталі 0,36 %. Строк перебування на посаді: з 09.12.2011 р. р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АТОН-ГРУП» члена Ревізійної комісії, за власним бажанням. Частка акцій у статутному капіталі 91,12 %. Строк перебування на посаді: з 09.12.2011 р. р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

08.02.2013 р. призначено:

¬– Вівсяника Андрія Мирославовича, членом Ревізійної комісії на вакантну посаду, строком на п’ять років, паспорт серії МС №583760, виданий 19.11.1999 р. Чортківським РВ УМВС України у Тернопільській обл. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади: юриста, юрисконсульта, начальника юридичного відділу, директора юридичного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не володіє акціями товариства.

– Клименка Єгора Юрійовича, членом Ревізійної комісії на вакантну посаду, строком на п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади: віце-президента інвестиційно-банківського управління, директора - портфельного менеджера, керуючого директора інвестиційного управління, керуючого партнера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не володіє акціями товариства.

– Поркалову Оксану Миколаївну, членом Ревізійної комісії на вакантну посаду, строком на п’ять років. Паспорт серія СН №773991, виданий 17.03.1998 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України у місті Києві. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала посади: провідного бухгалтера, головного бухгалтера, генерального директора, начальника відділу податкового обліку, начальника відділу корпоративного обліку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не володіє акціями товариства.

08.02.2013 р. на засіданні Ревізійної комісії Вівсяника Андрія Мирославовича обрано Головою Ревізійної комісії на вакантну посаду, строком на п’ять років, паспорт серії МС №583760, виданий 19.11.1999 р. Чортківським РВ УМВС України у Тернопільській обл. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади: юриста, юрисконсульта, начальника юридичного відділу, директора юридичного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не володіє акціями товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Ю.А. Мороз.

  

25.01.2013

Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів.

Публічне акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) повідомляє, що до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 лютого 2013 року о 15-й годині, за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16 (актовий зал), додатково вносяться наступні питання:

 

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

4. Затвердження внутрішніх положень та інших нормативних документів Товариства і його дочірніх підприємств.

5. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

6. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

 

Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79; 4-40-77.

 

25.12.2012

Збори акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16

(надалі Товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

«08» лютого 2013 року о 15-й годині

за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16 (актовий зал)

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування та регламенту проведення загальних зборів.

2. Прийняття рішень про вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів.

 

   Реєстрація учасників зборів 08 лютого 2013 р. з 14-00 до 14- 45 за адресою проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 лютого 2013 р.

   Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

   З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа Пєрєвєдєнцев Е.В. Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79; 4-40-77.

 


 

 

28.05.2012

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік.


Підприємства