29.04.2016

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua

1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Виконавчим органом  ПАТ «Красилівський машзавод» 29.04.2016 р.  прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

звільнено: Федорович Марину Петрівну з посади  головного бухгалтера   за угодою сторін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебувала на посаді з  01.03.2016 р. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи  на  посаду нікого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Виконуючий обов’язки  Голови правління Шаховал А.М. 

 21.03.2016 р.

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.


Публічне акціонерне товариство   «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16,  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  «21» квітня  2016 року о  12 годині за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16  (зал засідань).

Порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів. 

2. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт  Наглядової  ради про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки  Ревізійної комісії про підсумки роботи за  2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності  Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у  2015 році.

7. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.

8. Прийняття рішень про вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством та його дочірніми підприємствами протягом  року.

Реєстрація учасників зборів  21 квітня 2016 р. з 11-00 до 11- 45  за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15  квітня 2016 р. Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує   особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно  з чинним законодавством. З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа  Федорович М.П. Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79.

  

04.03.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: gvi@aton.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua

1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення:

Виконавчим органом  ПАТ «Красилівський машзавод»  29.02.2016 р.  прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

звільнено: Пєрєвєдєнцева Едуарда  Володимировича з посади  головного бухгалтера   за угодою сторін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посаді з  21.10.2011 р. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Федорович Марину Петрівну на посаду головного бухгалтера,  на невизначений термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу призначено в зв'язку зі звільненням попередньої посадової особи. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: головного бухгалтера.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Виконуючий обов’язки  Голови правління Шаховал А.М.

 

12.11.2015

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077 

1.6. Електронна поштова адреса: edik@atonmash.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua

1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення:

Наглядовою радою   ПАТ «Красилівський машзавод»  10.11.2015 р.  прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

звільнено: Мороза Юрія Андрійовича з посади  Голови правління за угодою сторін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебував на посаді з 18.03.2011 р. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Шаховала Анатолія Михайловича на посаду  Виконуючого обов’язки Голови правління,  на невизначений термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу призначено в зв'язку зі звільненням попередньої посадової особи. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: головного інженера, директора технічного департаменту, начальника цеху. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Виконуючий обов’язки  Голови правління Шаховал А.М. 

30.04.2015 р.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.

 

Завантажити документ

 

  

17.03.2015 г.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

Публічне акціонерне товариство   «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16,  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  17 квітня  2015 року о  12 годині за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16  (зал засідань).

Порядок денний:

  1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.

2. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

3. Звіт  Наглядової  ради про роботу за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки  Ревізійної комісії про підсумки роботи за  2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності  Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у  2014 році.

7. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів. 8. Прийняття рішень про вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

Реєстрація учасників зборів  17 квітня 2015 р. з 11-00 до 11- 45  за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10  квітня 2015 р. Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує   особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно  з чинним законодавством. З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа  Пєрєвєдєнцев  Е.В. Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79.  

  

27.05.2014 р.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

 

Завантажити документ

 

  

27.05.2013

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік.


08.04.2013 г.

 

 

   Публічне акціонерне товариство   «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) повідомляє,  що до  
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
 «19» квітня 2013 року о 12 годині, за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16 (зал засідань),
додатково вноситься наступне питання:

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

 

Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79; 4-40-77.

 

19.02.2013 г.

 

Публічне акціонерне товариство   «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16,  повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  «19» квітня  2013 року о  12 годині  

за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16  (зал засідань)

 

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії.

2. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт  Наглядової  ради про роботу за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки  Ревізійної комісії про підсумки роботи за  2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності  Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у  2012 році.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Красилівський машзавод» за 2012  рік

 

                                                                                                                                             (тис.грн.)

          Найменування показника          

період 

 

Звітний

(2012 рік)

Попередній

(2011 рік)

Усього активів                             

136151

140905

Основні засоби                             

86331

87131

Довгострокові фінансові інвестиції         

-

-

Запаси

35411

35521

Сумарна дебіторська заборгованість         

10794

11002

Грошові кошти та їх еквіваленти            

100

403

Нерозподілений прибуток                    

(-4016)

(-5969)

Власний капітал                            

60660

68906

Статутний капітал                          

12500

12500

Довгострокові зобов'язання

39150

24305

Поточні зобов'язання                       

36333

47694

Чистий прибуток (збиток)                   

1896

247

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

50000000

50000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                              

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду             

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду  (осіб)                                     

145

150

 

Реєстрація учасників зборів  19 квітня 2013 р. з 11-00 до 11- 45  за адресою проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2013 р.

Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує   особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно  з чинним законодавством.

З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа  Пєрєвєдєнцев  Е.В. Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79;  4-40-77.

 


 

Підприємства