24.04.2018 р.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.

 

Завантажити документ

 

 24.04.2018 р.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

 Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ  «Красилівський  машзавод» 19.04.2018 р. прийняті наступні рішення про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

1) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв в заставу; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100000 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52.28%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

2) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 50000 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 26,14%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

  

24.04.2018 р.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

 Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077 

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Загальними зборами акціонерів ПАТ  «Красилівський  машзавод» 19.04.2018 р. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

припинено повноваження члена Наглядової ради  Артазея Андрія Івановича,  в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 09.12.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,537%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Бояршина Миколи Івановича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 09.12.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження члена Наглядової ради  Валієва Сергія Робертовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 09.12.2011 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

припинено повноваження: члена Ревізійної комісії,  Голови Ревізійної комісії  Вівсяника Андрія Мирославовича,  в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 08.02.2013 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження: члена Ревізійної комісії  Клименка Єгора Юрійовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 08.02.2013 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження: члена Ревізійної комісії  Поркалової Оксани Миколаївни,  в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебувала  на посаді з 08.02.2013 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Бояршина Миколу Івановича, на посаду  члена  Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Наглядової ради 19.04.2018 р. Бояршина Миколу Івановича обрано Головою Наглядової ради.   

обрано: Артазея Андрія Івановича, на посаду  члена  Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%),  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,537%.  Протягом останніх п’яти років обіймав посади:  члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Валієва Сергія Робертовича, на посаду  члена  Наглядової ради, представника  акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%.  Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Жарикову Світлану Олександрівну, на посаду  члена Ревізійної комісії, строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду директора адміністративного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На засіданні Ревізійної комісії  19.04.2018 р. Жарикову Світлану Олександрівну обрано Головою Ревізійної комісії. 

обрано: Поркалову Оксану Миколаївну, на посаду  члена Ревізійної комісії, строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: начальника  відділу корпоративного обліку,  керівника управління фінансової звітності, економіста з аналізу господарської діяльності та контролю операцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Черниш Ірину Станіславівну, на посаду  члена Ревізійної комісії, строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посади:  бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  

17.04.2018 р. 

Інформація  щодо річних загальних зборів акціонерів

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,  складеного ПАТ "НДУ" станом на 13  квітня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 50 000 000  шт.,  в тому числі голосуючих – 46 506 481 шт.

  

12.04.2018 р. 

Інформація  щодо річних загальних зборів акціонерів

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  ПАТ «Красилівський машзавод» повідовляє,  що акціонер Товариства  - ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790), який володіє  простими іменними акціями у кількості  45 559 909 штук, що становить 91,12%,   надав пропозиції щодо  кандидатів для обрання до складу Наглядової комісії та Ревізійної комісії  ПАТ «Красилівський машзавод» на загальних зборах акціонерів,  призначених на 19.04.2018 р., саме:

1) Переобрати на наступний термін три роки діючий  склад Наглядової ради  ПАТ «Красилівський машзавод» у складі:

- Артазей Андрій Іванович – представник акціонера – юридичної особи  ТОВ «АТОН – ГРУП», володіє простими іменними акціями  ПАТ «Красилівський машзавод» у кількості 268 313 штук;

- Бояршин Микола Іванович – представник акціонера – юридичної особи  ТОВ «АТОН – ГРУП», володіє простими іменними акціями  ПАТ «Красилівський машзавод» у кількості  10 штук;

- Валієв  Сергій Робертович - представник акціонера - юридичної особи  ТОВ «АТОН – ГРУП», володіє простими іменними акціями  ПАТ «Красилівський машзавод» у кількості 10 штук.

2) Обрати  Ревізійну комісію ПАТ «Красилівський машзавод» терміном на п’ять років у складі:

- Жарікова Світлана Олександрівна, акціями  ПАТ «Красилівський машзавод» не володіє;

- Поркалова Оксана Миколаївна, акціями  ПАТ «Красилівський машзавод» не володіє;

- Черниш Ірина Станіславівна, акціями  ПАТ «Красилівський машзавод» не володіє.

  

24.03.2018 р. 

Інформація  щодо річних загальних зборів акціонерів

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства ПАТ «Красилівський машзавод» повідовляє,  що акціонер Товариства  - ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790), який володіє  простими іменними акціями у кількості  45 559 909 штук, що становить 91,12%,   надав пропозицію щодо внесення доповнень  до проекту рішення з питання №11  проекту  порядку денного річних загальних зборів  скликаних на 19.04.2018 р. та виклав проект рішення у новій редакції, а саме:

1. Попередньо схвалити значні правочини,  які можуть вчинятися ПАТ «Красилівський машзавод» та його дочірніми підприємствами ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш» протягом  року, що пов’язані  з майновою та(або) фінансовою порукою, та з передачею  в  забезпечення як цілісного майнового  комплексу ПАТ «Красилівський машзавод» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу, а також  активів  його дочірніх підприємств. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів становить: не більше ніж 100(сто) млн. грн. для  ПАТ «Красилівський машзавод»; не більше ніж 100(сто)  млн. грн.  для   ДП «Красилівхіммаш» та не більше ніж 100(сто) млн. грн.,  для   ДП «Котломаш».

2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Красилівський машзавод» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів  заводу, шляхом продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів  визначається, виходячи з ринкової вартості активів, що є предметом продажу та(або) передачі їх до статутних капіталів господарських товариств, але не нижче  їх  залишкової  вартості  та не більше ніж  50(п‘ятдесят) млн.грн.

3. Уповноважити Наглядову раду  ПАТ «Красилівський машзавод» приймати  рішення щодо погодження та контролю дій виконавчих органів  ПАТ «Красилівський машзавод» і його дочірніх підприємств ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш»  при укладанні  зазначених в п.1 та п.2  правочинів  згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі  активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду  ПАТ «Красилівський машзавод» погоджувати установчі документи та рішення   цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження  та види діяльності товариств,  розмір  їх статутного капіталу,  розміри  та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників. 

4. Надати керівникам виконавчих органів  ПАТ «Красилівський машзавод» і його дочірніх підприємств ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш»  повноваження від імені цих юридичних осіб  вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним  в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «Красилівський машзавод», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

 

  

19.03.2018 р. 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

 

 

Публічне акціонерне товариство  «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16,  повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  «19» квітня  2018 року о  12 годині за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16  (зал засідань).

Проект порядку денного зборів разом з проектами  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: 

 На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію  в складі: голова лічильної комісії – Рудик Ірина Миколаївна;  члени комісії: Федорова Олена Іванівна, Ярчук Алла Анатоліївна.

2.Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів. Затвердження  порядку та способу  засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: 

1. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  Голови Зборів.

2. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати  за допомогою бюлетенів, форми  і  тексти (зміст)  яких (з проектами рішень,  з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.

3. Затвердити порядок і спосіб  засвідчення бюлетенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюлетені для голосування  з питань, включених до порядку денного засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються  підписом  члена реєстраційної комісії.

3. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за  2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати  фінансово-господарської діяльності ПАТ «Красилівський машзавод» за 2017 рік.

4. Звіт  Наглядової  ради про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової  ради ПАТ «Красилівський машзавод» про роботу за 2017 рік затвердити.

5Звіт та висновки  Ревізійної комісії про підсумки роботи за  2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення:  

Звіт та висновки  Ревізійної  комісії  Товариства про підсумки роботи ПАТ «Красилівський машзавод»  за  2017 рік  затвердити.

6. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності  Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 

Затвердити  річний звіт, баланс та фінансову  звітність ПАТ «Красилівський машзавод» за  20117 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за  результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у  2017 році.

Проект рішення: 

Інформацію про  результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Красилівський машзавод»  у 2017 році  прийняти до відома. Прибуток у розмірі 16 тис грн.  направити  на  потреби  інфраструктури заводу.

8. Прийняття рішення  про  припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання  членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,  обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 

Проект рішення:

1. В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати  Наглядову раду Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів: Артазея Андрія Івановича; Бояршина Миколи Івановича; Валієва Сергія Робертовича.

2. Обрати  Наглядову раду  Товариства  у складі трьох осіб   терміном на три роки.

3. Провести кумулятивне голосування щодо  обрання до складу Наглядової ради кандитатів, включених до   бюлетеня №8К.

4.  Визначити, що  обрані члени  Наглядової  ради виконують свої обов’язки  на  безоплатній  основі на  підставі договорів з Товариством. Затвердити умови цих договорів.

5. Уповноважити Виконуючого обов’язки голови  Правління Шаховала Анатолія Михайловичау підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення  про  припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання  членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: 

1. В зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликати  Ревізійну комісію Товариства у повному складі та припинити повноваження її членів: Вівсяника Андрія Мирославовича; Клименка Єгора Юрійовича; Поркалової Оксани Миколаївни.

2. Обрати  Ревізійну комісію Товариства  у складі трьох осіб  терміном на п’ять років.

3. Провести кумулятивне голосування щодо  обрання до складу Ревізійної комісії  Товариства  кандитатів, включених до   бюлетеня №9К.

4.  Визначити, що  члени  Ревізійної комісії  виконують свої обов’язки  на  безоплатній  основі на  підставі договорів з Товариством. Затвердити умови цих договорів.

5. Уповноважити Виконуючого обов’язки голови  Правління Шаховала Анатолія Михайловича підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії.

10. Затвердження прийнятих органами управління рішень та вчинених правочинів.

Проект рішення: 

1. Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Красилівський машзавод»,  прийняті  за період з  27 квітня 2017 року по  18 квітня 2018 року.

2. Затвердити правочини, вчинені виконавчим органом ПАТ «Красилівський машзавод» за період з 27 квітня 2017 року по  18 квітня 2018 року.

11.  Попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

Проект рішення: 

1. Попередньо схвалити значні правочини,  які можуть вчинятися ПАТ «Красилівський машзавод» та його дочірніми підприємствами ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш» протягом  року, що пов’язані  з майновою та(або) фінансовою порукою, та з передачею  в  забезпечення як цілісного майнового  комплексу ПАТ «Красилівський машзавод» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу, а також  активів  його дочірніх підприємств.     

2. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «Красилівський машзавод» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів  заводу, шляхом продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу).

3. Уповноважити Наглядову раду  ПАТ «Красилівський машзавод» приймати  рішення щодо погодження та контролю дій виконавчих органів  ПАТ «Красилівський машзавод» і його дочірніх підприємств ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш»  при укладанні  зазначених в п.1 та п.2  правочинів  згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі  активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду  ПАТ «Красилівський машзавод» погоджувати установчі документи та рішення   цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження  та види діяльності товариств,  розмір  їх статутного капіталу,  розміри  та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників. 

4. Надати керівникам виконавчих органів  ПАТ «Красилівський машзавод» і його дочірніх підприємств ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш»  повноваження від імені цих юридичних осіб  вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним  в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ «Красилівський машзавод», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  Товариства (тис.грн., 2017р. звітний/2016р. попередній):Усього активів: 177366/179723; Основні засоби (за залишковою вартістю): 72378/73746; Запаси:13155/14463;Сумарна дебіторська заборгованість: 5075/5349; Грошові кошти та їх еквіваленти:69/384; Нерозподілений прибуток: -1386/-1402; Власний капітал: 29883/29867; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал:12500/12500; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 2105/2039; Поточні зобов'язання і забезпечення: 145378/147817; Чистий  фінансовий  результат: прибуток (збиток): 16/-99; Середньорічна кількість акцій (шт): 50000000/

50000000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,00032/-0,00198.

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит  при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. голови Правління Шаховал А.М. Довідки за телефоном: (03855) 4-41-86.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції надсилаються на адресу Товариства в письмовій формі  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на їх письмові запитання  щодо питань проекту порядку денного,  отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів, а також  оскаржити рішення Товариства про відмову  щодо їх пропозицій.

Реєстрація учасників зборів  19 квітня 2018 р. з 11-00 до 11- 45  за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13  квітня 2018 р. Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує  особу, та довіреність на право участі у зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом  або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність  може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання  представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: www:kmbz.com.ua. За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 01.03.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 50 000 000  шт.,  в тому числі голосуючих – 46 506 471 шт.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №53 від 19.03.2018 р.

  

10.11.2016

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077 

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua

1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення:

Виконавчим органом  ПАТ «Красилівський машзавод»  09.11.2016 р.  прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

призначено: Рудик Ірину Миколаївну на посаду головного бухгалтера,  на невизначений термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу призначено на вакантну посаду, в зв'язку зі звільненням попередньої посадової особи. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Виконуючий обов’язки  Голови правління Шаховал А.М. 

  

17.05.2016

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmbz.com.ua

1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Виконавчим органом  ПАТ «Красилівський машзавод» 16.05.2016 р.  прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

звільнено: Федорович Марину Петрівну з посади  головного бухгалтера   за угодою сторін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перебувала на посаді з  01.03.2016 р. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи  на  посаду нікого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Виконуючий обов’язки  Голови правління Шаховал А.М. 

  30.04.2016 р.

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

 

Завантажити документ

 

 Підприємства