06.03.2020 р

 

Повідомлення про збори акціонерів

Скачать

 
28.04.2019 р.

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік


Завантажити

18.04.2019 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


Завантажити

17.04.2019 р.

 

Інформація  щодо річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Красилівський машзавод»

 

Завантажити

  

14.03.2019 р

 

Повідомлення про збори акціонерів

Скачать

  

20.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

1.2. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

2. Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСИЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", що вiдбулися 13.12.2018 р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 18.12.2018 р.

Повне найменування товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСИЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД". Повне найменування товариства пiсля змiни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

 17.12.2018 р.

 

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента

 

1. Загальнi вiдомостi

 

1.1. Повне найменування емiтента: Публiчне   акцiонерне товариство "Красилiвський машинобудiвний завод"

1.2. Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство

1.3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:  14310394

1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 31000, м. Красилiв, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента: (03855)44097; факс:(03855)44077

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ  "Красилiвський  машзавод" 13.12.2018 р. прийнятi наступнi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

I) предмет правочину: укладання договору поруки iз передачею активiв в заставу; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52.28%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46506481 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

II) предмет правочину: продаж та/або передача активiв до статутного капiталу iнших пiдприємств; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 150000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 191277 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 78,42%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 46506481 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 46113147 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.

 17.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077 

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ  «Красилівський  машзавод» 13.12.2018 р.. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

 

підтверджено повноваження: Бояршина Миколи Івановича, на посаді Голови  Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%),  обраного  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження:  Артазея Андрія Івановича, на посаді  члена  Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%),  обраного  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,537%.  Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Валієва Сергія Робертовича, на посаді  члена  Наглядової ради, представника  акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), обраного  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%.  Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Жарикової Світлани Олександрівни, на посаді  голови  Ревізійної комісії, обраної  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.   строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду директора адмiнiстративного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Поркалової Оксани Миколаївни, на посаді  члена Ревізійної комісії, обраної  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: начальника вiддiлу корпоративного облiку, керiвника управлiння фiнансової звiтностi, економiста з аналiзу господарської дiяльностi та контролю операцiй. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

підтверджено повноваження: Черниш Ірини Станіславівни, на посаді  члена Ревізійної комісії, обраної  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 11.12.2018 р. 

Інформація  щодо позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Красилівський машзавод».

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Красилівський машзавод»,  складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 07 грудня  2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 50 000 000  шт.,  в тому числі голосуючих – 46 506 481 шт.

 26.11.2018 р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШЗАВОД».

 

Публічне акціонерне товариство  «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16,  повідомляє про скликання в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергових загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться  «13» грудня  2018 року о  10 годині за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16  (зал засідань).

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування) зборів разом з проектами  рішень щодо кожного з питань, включених до  порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: 

На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію  в складі: голова лічильної комісії – Рудик Ірина Миколаївна;  члени комісії: Федорова Олена Іванівна, Ярчук Алла Анатоліївна.

2. Обрання  голови та  секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: 

1. Обрати  Бояршина Миколу Івановича головою   загальних зборів, секретарем загальних зборів  обрати  Гавриша  Василя Івановича.

2. Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  голови загальних зборів.

3. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати  за допомогою бюлетенів, форми  і  тексти (зміст)  яких (з проектами рішень,  з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради.

3. Затвердження  порядку та способу  засвідчення бюлетенів для голосування на цих та всіх наступних загальних зборах.

Проект рішення: 

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом або статутом Товариства: при реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис «Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії» та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

4. Про зміну типу Товариства  з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

2. Визначити повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

3. Визначити скорочене найменування Товариства: АТ «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШЗАВОД».

6. Про внесення змін  до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства  в новій редакції.

Проект рішення:  

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Прийняти та затвердити статут   АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

2. Доручити і надати відповідні повноваження виконуючому обов’язки голови правління Шаховалу Анатолію Михайловичу підписати нову редакцію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

3. Доручити і надати відповідні повноваження виконуючому обов’язки голови правління Шаховалу Анатолію Михайловичу або уповноваженій ним особі за довіреністю здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України,  а також щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться   в  Єдиному  державному   реєстрі  юридичних осіб та фізичних  осіб  - підприємців  та громадських формувань. 

7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження  їх у новій редакції, а саме:  «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду»,  «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію».

Проект рішення: 

         Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та  нової редакції статуту  Товариства.  Затвердити  внутрішні положення  Товариства у новій редакції, а саме:  «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду»,  «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізійну комісію».

8. Про повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства.

Проект рішення: 

1. Підтвердити повноваження посадових осіб, що були обрані до органів Товариства до моменту реєстрації статуту Товариства в новій редакції, а саме:

1.1. Членів Наглядової ради,  обраних рішенням загальних зборів  шляхом кумулятивного голосування  (протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.)  терміном на три роки у складі:

голова Наглядової ради Бояршин Микола Іванович -  представник акціонера - юридичної особи  ТОВ «АТОН -ГРУП»;

член Наглядової ради  Артазей Андрій Іванович - представник акціонера - юридичної особи  ТОВ «АТОН - ГРУП»;

член Наглядової ради  Валієв Сергій Робертович - представник акціонера - юридичної особи  ТОВ «АТОН - ГРУП».

1.2.  Членів Ревізійної комісії,  обраних рішенням загальних зборів  шляхом кумулятивного голосування  (протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.)  терміном на п’ять років у складі:

голова Ревізійної комісії  Жарікова Світлана Олександрівна;

член Ревізійної комісії Поркалова Оксана Миколаївна;

член Ревізійної комісії Черниш Ірина Станіславівна.

9.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом  року.

Проект рішення: 

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  які можуть вчинятися АТ «Красилівський машзавод» та його дочірніми підприємствами ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш» протягом  року, що пов’язані  з майновою та(або) фінансовою порукою, та з передачею  в  забезпечення як цілісного майнового  комплексу АТ «Красилівський машзавод» так і окремих його частин та(або) обладнання заводу, а також  активів  його дочірніх підприємств. Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів становить: не більше ніж 100(сто)  млн. грн. для АТ «Красилівський машзавод»; не більше ніж 100(сто)  млн. грн.  для   ДП «Красилівхіммаш» та не більше ніж 100(сто) млн. грн.,  для   ДП «Котломаш».

2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Красилівський машзавод» протягом року, що пов’язані з відчуженням активів  заводу, шляхом продажу та(або) шляхом передачі їх до статутних капіталів господарських товариств згідно переліку. Затвердити перелік активів, які доцільно реалізувати та (або) передати до статутних капіталів господарських товариств (додається до протоколу). Встановити, що гранична сукупна вартість цих правочинів  визначається, виходячи з ринкової вартості активів, що є предметом продажу та(або) передачі їх до статутних капіталів господарських товариств, але не нижче  їх  залишкової  вартості  та не більше ніж  150(сто п‘ятдесят) млн.грн.

3. Уповноважити Наглядову раду  АТ «Красилівський машзавод» приймати  рішення щодо погодження та контролю дій виконавчих органів  АТ «Красилівський машзавод» і його дочірніх підприємств ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш»  при укладанні  зазначених в п.1 та п.2  правочинів  згідно чинного законодавства та кон’юктури ринку. При передачі  активів до статутних капіталів господарських товариств, уповноважити Наглядову раду  АТ «Красилівський машзавод» погоджувати установчі документи та рішення   цих господарських товариств, в тому числі погоджувати назву, місцезнаходження  та види діяльності товариств,  розмір  їх статутного капіталу,  розміри  та вартість внесків учасників, кандидатури керівників, надати повноваження підписувати протоколи зборів засновників. 

4. Надати керівникам виконавчих органів  АТ «Красилівський машзавод» і його дочірніх підприємств ДП «Красилівхіммаш» і ДП «Котломаш»  повноваження від імені цих юридичних осіб  вчиняти правочини і підписувати всі необхідні документи, пов’язані з рішеннями, зазначеним  в п.1 та п.2, за погодженням з Наглядовою радою АТ «Красилівський машзавод», в тому числі видавати довіреності на підписання цих документів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (порядок денний  зборів передбачає голосування з питаня, визначеного ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

Від дати отримання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером на його письмовий запит  при пред'явленні документа, що посвідчує особу. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. голови Правління Шаховал А.М. Довідки за телефоном: (03855) 4-41-86.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства до початку загальних зборів можуть надавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.  

Оскільки повідомлення про скликання  позачергових загальних зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) в порядку встановленого частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»,  порядок денний загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів. В зв'язку з цим акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Реєстрація учасників зборів 13 грудня 2018 р. з 09-15 до 09-45  за адресою проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07 грудня 2018 р. Для участі у зборах  необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує  особу, та довіреність на право участі у зборах, або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом  або особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність  може містити завдання щодо голосування. У разі відсутності завдання  представник акціонера голосує на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на зборах декільком своїм представникам та у будь-який час може відкликати чи замінити свого представника на зборах. У разі, якщо для участі в зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 14.11.2018 року статутний капітал Товариства представлений лише  простими іменними  акціями загальна кількість яких складає 50 000 000  шт.,  в тому числі голосуючих акцій – 46 506 481 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до порядку денного: www:kmbz.com.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 26.11.2018р., №226, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Підприємства